ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

www.hbcenter.sk

 

 1. OZNAČENIE PREVÁDZKOVATEĽA A VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tieto informácie o spracúvaní osobných údajov – zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) obsahujú informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov fyzickou osobou – podnikateľom: Gabriela Masárová – HB CENTER, s miestom podnikania Jána Bežu 3076/6A, 905 01 Senica, IČO: 54142504, Zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Senica, číslo živnostenského registra: 240-30303 (ďalej ako „Prevádzkovateľ“), ku ktorému dochádza:

 • na webovej stránke Prevádzkovateľa hbcenter.sk (ďalej ako „webová stránka“) a prostredníctvom profilov Prevádzkovateľa na sociálnej sieti Facebook,
 • v rámci všeobecnej podnikateľskej činnosti prevádzkovateľa

Prostredníctvom týchto Zásad Vám Prevádzkovateľ poskytuje informácie o tom, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, ako dlho ich Prevádzkovateľ uchováva, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Prostredníctvom týchto Zásad si Prevádzkovateľ plní informačnú povinnosť voči všetkým dotknutým osobám tak v prípade, ak Prevádzkovateľ získal osobné údaje priamo od Vás ako dotknutej osoby ako aj v prípade, ak získal Vaše osobné údaje z iného zdroja.

Prevádzkovateľ spracúvané Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu aj ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľa môžete vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov kontaktovať na adrese Jána Bežu 3076/6A, 905 01 Senica alebo e-mailom na e-mailovú adresu info@hbcenter.sk Prevádzkovateľ v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov neurčil zodpovednú osobu.

 1. INFORMÁCIE K SPRACOVATEĽSKÝM OPERÁCIÁM – ÚČELY, PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA, KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A DOBA UCHOVÁVANIA

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje iba na odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ (v súlade so zásadou zákonnosti). Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vždy v súlade so zásadou minimalizácie výlučne počas doby, počas ktorej je nevyhnutné osobné údaje uchovávať. Po uplynutí tejto doby Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže, ak právne predpisy neustanovujú inak.

 

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje taktiež v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby mohol plniť uzatvorené zmluvy, zákonné povinnosti, spracúval osobné údaje, na spracovávanie ktorých má oprávnený záujem alebo aby spracúval Vaše osobné údaje, na spracúvanie ktorých ste mu udelili súhlas. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje vždy len v takom rozsahu, aby bol splnený určený účel spracúvania. To znamená, že od Vás Prevádzkovateľ nevyžaduje osobné údaje, ktoré nie sú na konkrétny účel spracúvania potrebné. Prevádzkovateľ o Vás spracúva osobné údaje v rozsahu bežných osobných údajov.

 

Konkrétne informácie o účeloch spracúvania, právnych základoch ich spracúvania, kategóriách osobných údajov a stanovenej dobe uchovávania v nasledujúcej tabuľke:  

 

 

Účely spracúvania

 

Právny základ

Kategórie osobných údajov

 

Doba uchovávania

 

 

Kategórie dotknutých osôb (kedy spracúvame Vaše osobné údaje za uvedeným účelom)

 

Všeobecné účely spracúvania pri výkone podnikateľskej činnosti

 

Spracovanie účtovných dokladov

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností

Bežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania, adresa dodania, kontaktné údaje  – tel. č., e-mailová adresa, bankové spojenie)

10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa ho týkajú

Fyzické osoby, právnické osoby– zákazníci a fyzické osoby – kontaktné osoby zákazníkov, ktorí sú právnickými osobami

Plnenie zmluvných povinností Prevádzkovateľa, vrátane predzmluvných vzťahov (vybavovanie dopytov, prijímanie objednávok, realizácia platby, dodanie tovaru a pod.) – pri zmluvách uzatvorených s fyzickými osobami

Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zmluvy  (vrátane predzmluvných vzťahov)

Bežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania, fakturačná adresa, kontaktné údaje – tel. č., e-mailová adresa, bankové spojenie, príslušnosť k spoločnosti, ktorá je objednávateľom)

Počas trvania zmluvného vzťahu a po skončení zmluvného vzťahu do skončenia zákonných premlčacích lehôt na uplatnenie práv a iných nárokov zo zmlúv vyplývajúcich, najneskôr do úplného vyporiadania  právnych a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu

Fyzické osoby – zákazníci Prevádzkovateľa, ktorí s ním uzatvoria zmluvu (vrátane fyzických osôb – podnikateľov)

Evidencia kontaktných osôb (zástupcov) zákazníkov – právnických osôb  v zmluvných vzťahoch s týmito osobami, za účelom plnenia zmluvných povinností Prevádzkovateľa (vybavovanie objednávky právnickej osoby, plnenie zmluvného vzťahu s právnickou osobou)

Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je záujem na plnení zmluvy uzatvorenej s právnickou osobou, za ktorú komunikuje a koná vždy konkrétna fyzická osoba, bez spracúvania osobných údajov ktorej by plnenie zmluvných povinností voči právnickej osobe nebolo možné

Bežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania / fakturačná adresa, príslušnosť / funkcia v spoločnosti, ktorá je objednávateľom, kontaktné údaje – tel. č., e-mailová adresa)

Počas trvania zmluvného vzťahu a po jeho skončení do úplného vyporiadania zmluvných a iných nárokov plynúcich zo zmluvného vzťahu (spravidla do uplynutia premlčacích dôb) alebo do zániku postavenia konkrétnej fyzickej osoby ako zástupcu právnickej osoby;

Fyzické osoby – zástupcovia zákazníkov, ktorí sú právnickými osobami

Vybavovanie reklamácií a vedenie evidencie podaných reklamácií

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností

Bežné osobné údaje (najmä meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania, tel. č., e-mailová adresa)

3 roky odo dňa uplatnenia reklamácie v prípade, ak si reklamáciu uplatňuje fyzická osoba a 4 roky odo dňa vybavenie reklamácie, ak si reklamáciu uplatní právnická osoba najneskôr do úplného vyporiadania  právnych a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu

Fyzické osoby uplatňujúce reklamáciu (zákazníci, ich zamestnanci a zástupcovia)

Vybavovanie uplatnených práv dotknutých osôb

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností

Bežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti

Do vybavenia uplatnených práv

Fyzické osoby, ktoré podali žiadosť alebo si uplatnili práva dotknutých osôb u Prevádzkovateľa

Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb

Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je evidovanie uplatnených práv dotknutých osôb z dôvodu preukázania plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov

Bežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti

5 rokov odo dňa uplatnenia práv

Fyzické osoby, ktoré podali žiadosť alebo si uplatnili práva dotknutých osôb u Prevádzkovateľa

 

Spracúvanie osobných údajov na webovej stránke (osobitné účely spracúvania pri prevádzke webovej stránky hbcenter.sk)

 

Plnenie zákonných povinností súvisiacich s uzatvorením zmluvy (napr. informačné povinnosti, povinnosti týkajúce sa odstúpenia od zmluvy)

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností

Bežné osobné údaje

Počas trvania uzatvorenej zmluvy a do úplného vyporiadania právnych a iných nárokov plynúcich z uzatvorenej zmluvy

Fyzické osoby – zákazníci, ktorí si objednali tovar od Prevádzkovateľa (prostredníctvom e-shopu)

Plnenie zmluvných povinností Prevádzkovateľa, vrátane predzmluvných vzťahov (vybavovanie dopytov, prijímanie objednávok, realizácia platby, dodanie tovaru a pod.) – pri zmluvách uzatvorených s fyzickými osobami na diaľku prostredníctvom webovej stránky

Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zmluvy  (vrátane predzmluvných vzťahov)

Bežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania, fakturačná adresa, kontaktné údaje – tel. č., e-mailová adresa, bankové spojenie)

Počas trvania zmluvného vzťahu a po skončení zmluvného vzťahu do skončenia zákonných premlčacích lehôt na uplatnenie práv a iných nárokov zo zmlúv vyplývajúcich, najneskôr do úplného vyporiadania  právnych a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu

Fyzické osoby – zákazníci Prevádzkovateľa, ktorí s ním uzatvoria zmluvu prostredníctvom e-shopu (vrátane fyzických osôb – podnikateľov)

Evidencia kontaktných osôb (zástupcov) zákazníkov – právnických osôb  v zmluvných vzťahoch s týmito osobami, za účelom plnenia zmluvných povinností Prevádzkovateľa (vybavovanie objednávky právnickej osoby, plnenie zmluvného vzťahu s právnickou osobou)

Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je záujem na plnení zmluvy uzatvorenej s právnickou osobou, za ktorú komunikuje a koná vždy konkrétna fyzická osoba, bez spracúvania osobných údajov ktorej by plnenie zmluvných povinností voči právnickej osobe nebolo možné

Bežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania / fakturačná adresa, príslušnosť / funkcia v spoločnosti, ktorá je objednávateľom, kontaktné údaje – tel. č., e-mailová adresa)

Počas trvania zmluvného vzťahu a po jeho skončení do úplného vyporiadania zmluvných a iných nárokov plynúcich zo zmluvného vzťahu (spravidla do uplynutia premlčacích dôb) alebo do zániku postavenia konkrétnej fyzickej osoby ako zástupcu právnickej osoby;

Fyzické osoby – zástupcovia zákazníkov, ktorí sú právnickými osobami

Vedenie zákazníckych účtov registrovaných návštevníkov na webovej stránke a služby s tým spojené

Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zmluvy 

Bežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania, fakturačná adresa, kontaktné údaje – tel. č., e-mailová adresa), údaje o histórií nákupov a iné osobné údaje uvedené v objednávkach

12 mesiacov po dni posledného prihlásenia sa v profile, najneskôr do úplného vyporiadania  právnych a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu

Fyzické osoby – zákazníci registrovaní na webovej stránke

 

 

 

 

 

Odpovedanie na správy a vybavovanie dotazov / žiadostí zo správ doručených Prevádzkovateľovi prostredníctvom kontaktného formulára alebo online chatu na webovej stránke, profilu Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach a prostredníctvom e-mailovej komunikácie, telefonicky alebo online chatu (vrátane vybavovania dopytov právnických osôb)

Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je odpovedanie na prijaté správy a dopyty pre riadne vedenie obchodnej komunikácie a poskytovanie informácií o činnosti Prevádzkovateľa

Meno, priezvisko, e-mailová adresa, tel. č., iné údaje uvedené v správe

60 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo do vybavenia žiadosti (splnenia účelu), podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr

Fyzické osoby zasielajúce správu / dotaz

Vybavovanie dopytov fyzických osôb za účelom nadviazania spolupráce (B2B) na produkty a služby Prevádzkovateľa doručených prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailovej komunikácie alebo telefonicky

Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané v rámci predzmluvných vzťahov (vykonávanie opatrení na základe žiadosti dotknutej osoby pred uzatvorením zmluvy)

Osobné údaje fyzickej osoby konajúcej za právnickú osobu – meno, priezvisko, e-mailová adresa, tel. č., identifikačné údaje jej príslušnosti ku konkrétnej právnickej osobe a funkcia alebo pracovná pozícia v uvedenej právnickej osobe a iné údaje uvedené v správe (pri FO – podnikateľovi miesto podnikania, IČO, DIČ, iné identifikačné údaje)

Do vybavenia dopytu (uzatvorenia príslušnej zmluvy alebo ukončenia predzmluvných vzťahov – najneskôr do 6 mesiacov odo dňa prijatia dopytu, ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy). Po uzatvorení zmluvy do uplynutia zákonných premlčacích lehôt na uplatnenie právnych nárokov zo zmluvy, najneskôr však do skončenia súdneho alebo iného konania týkajúceho sa nárokov z príslušnej zmluvy

Právnické osoby, ktorých účelom je nadviazanie spolupráce na produkty a služby Prevádzkovateľa.

Vyhotovovanie fotografií dotknutých osôb a ich zverejňovanie (spolu s inými osobnými údajmi) na webovej stránke Prevádzkovateľa a na iných propagačných materiáloch a online komunikačných kanáloch pri prezentačnej činnosti Prevádzkovateľa

Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby

Fotografia

5 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr

Fyzické osoby alebo zákazníci, ktorí udelia súhlas

Spracúvanie osobných údajov za účelom merania návštevnosti webových stránok a cielenie reklamy prevádzkovateľa (prostredníctvom súborov cookies)

Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby

IP adresa, údaje o aktivite na webovej stránke prevádzkovateľa, údaje o preferenciách v online prostredí, údaje o používanom type prehliadača a type zariadenia, údaje o operačnom systéme zariadenia, údaje o používanej sieti a podsieti

Najdlhšie 2 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočností nastane skôr

Fyzické osoby, ktoré navštívili webovú stránku a udelili súhlas

 

 

Za účelom zabezpečenia ochrany Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané bezpečnostné opatrenia, ktoré má zdokumentované, a to na organizačnej, ako aj technickej úrovni.

 

 1. ZDROJ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Vaše osobné údaje získava Prevádzkovateľ priamo od Vás ako od dotknutej osoby, v prípade, keď mu ich sami poskytnete (pri objednávke tovarov prostredníctvom webovej stránky, pri poslaní správy cez kontaktný formulár na webovej stránke, poslaním správy na sociálnej sieti, alebo pri návšteve webovej stránky Prevádzkovateľa). V niektorých prípadoch, najmä ak si objedná od Prevádzkovateľa tovar obchodná spoločnosť alebo iný subjekt, ktorého ste zástupcom alebo kontaktnou osobou, je zdrojom Vašich osobných údajov práve tento subjekt.

 

Ak by ste v niektorých prípadoch neposkytli Vaše osobné údaje Prevádzkovateľovi, nemohol by Vám Prevádzkovateľ dodať tovar, uzatvoriť s Vami zmluvu a plniť svoje ostatné zákonné a zmluvné povinnosti. 

 

 1. KOMU PREVÁDZKOVATEĽ POSKYTUJE VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

 

Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, ktoré sú oprávnené v zmysle príslušných právnych predpisov spracúvať, ako tretie strany, Vaše osobné údaje, napr. súdom, orgánom činným v trestnom konaní, orgánom dozoru nad prevádzkovaním elektronických obchodov (napr. Slovenskej obchodnej inšpekcii) alebo znalcom a subjektom poskytujúcim odborné preskúmanie vád tovaru v prípade Vašej reklamácie.

 

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t. j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. K sprostredkovateľom Prevádzkovateľa patria:

 

 • spoločnosť poskytujúca hostingové služby (Websupport s.r.o.),
 • spoločnosť poskytujúca online marketingové služby (upvision. s.r.o.).

 

K príjemcom Vašich osobných údajov patrí aj spoločnosť Google Ireland Limited, ktorá poskytuje analytické a marketingové služby prostredníctvom súborov cookies, ktoré do Vášho zariadenia ukladá webová stránka v prípade, ak udelíte Prevádzkovateľovi s ukladaním týchto súborov súhlas. Ku cookies nájdete informácie v časti cookies.

 

Pri plnení zmluvy voči zákazníkom Prevádzkovateľa môžu byť príjemcom Vašich osobných údajov aj spoločnosti poskytujúce služby v oblasti dodania tovaru (kuriérska služba Packeta) a spoločnosť poskytujúca služby v oblasti bezhotovostného platobného styku. Vyššie uvedené subjekty vystupujú pri spracúvaní Vašich osobných údajov v postavení samostatných prevádzkovateľov a podmienky spracúvania Vašich osobných údajov týmito spoločnosťami nájdete na ich príslušných webových stránkach alebo v iných nimi zverejnených dokumentoch.

 

K príjemcom Vašich osobných údajov tiež patrí aj prevádzkovateľ sociálnych sietí Facebook (spoločnosť Meta Platforms Inc.) v prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnych sieťach Prevádzkovateľa, zdieľate webovú stránku alebo jej obsah na sociálnych sieťach. Uvedená spoločnosť vystupuje pri spracúvaní osobných údajov v postavení spoločného prevádzkovateľa s Prevádzkovateľom a spracúvanie osobných údajov sa v tomto prípade riadi dohodou spoločných prevádzkovateľov v zmysle čl. 26 Nariadenia, v zmysle ktorej je kontaktným miestom Prevádzkovateľ.

 

 1. PRENOS DO TRETÍCH KRAJÍN A MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ A PROFILOVANIE

 

V prípade, ak udelíte súhlas s ukladaním analytických a marketingových súborov cookie  zdieľate webovú stránku alebo jej obsah na sociálnych sieťach prichádza k prenosu Vašich osobných údajov do USA, spoločnostiam Meta Platforms, Inc. a Google, LLC.

 

Prenos Vašich osobných údajov je zabezpečený pomocou primeraných prostriedkov zabezpečenia prenosu osobných údajov do tretích krajín v súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov, najmä prostredníctvom používania štandardných zmluvných doložiek, ktoré sú súčasťou podmienok používania vyššie uvedených služieb.

 

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.

 

 1. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

 

 

Vaše práva

 

Právo na prístup – Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

 

Právo na obmedzenie spracúvania – Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu tak napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate.

Právo na opravu – Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje.

 

Právo na prenosnosť údajov – Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) – Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov.

Právo podať sťažnosť alebo podnet – V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

 

PRÁVO NAMIETAŤ

Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, v rámci ktorého dochádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov.

 

 

PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS

Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať rovnakou formou, ako ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu. Po odvolaní súhlasu Prevádzkovateľ prestane Vaše osobné údaje spracúvať.

 

Vaše práva špecifikované v tabuľke vyššie si môžete uplatniť na kontaktných adresách Prevádzkovateľa uvedených v úvode tohto dokumentu. Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytne Prevádzkovateľ bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok. Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať.

 

 1. SOCIÁLNE MÉDIA A ODKAZY NA INÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY

V rámci podpory marketingu a reklamy nájdete na webovej stránke Prevádzkovateľa odkazy na rôzne sociálne siete, ako je napr. Facebook. Prevádzkovateľ si Vás týmto dovoľuje upozorniť, že po kliknutí na doplnok na internetovej stránke a prechode na sociálnu sieť začnú platiť pravidlá ochrany osobných údajov prevádzkovateľa sociálnej siete, okrem prípadov, kedy kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnej sieti (v takom prípade sa spracúvanie Vašich osobných údajov riadi aj týmito Zásadami a Vaše osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom v súlade s informáciami uvedenými vyššie).

 

Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov prevádzkovateľmi sociálnych sietí nájdete na nasledujúcich odkazoch: (i) Facebook: https://sk-sk.facebook.com/policy.php

 

 1. PLATNOSŤ

Tieto Zásady sú platné a účinné od 01.09.2023. Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom vopred  oboznámi.